2016: belangrijke wijzigingen die HR niet mag missen

De afgelopen twee jaar stonden bol van de wetswijzigingen. HR moest zich in hoog tempo voorbereiden en aanpassen naar de nieuwe wet- en regelgeving. In 2016 is dit niet anders. Er worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

Aanpassingen WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW-uitkering met een maand per kwartaal teruggebracht. De maximale periode van een WW-uitkering gaat hierdoor tot en met 2019 van 38 naar 24 maanden. Wel kan er in cao’s een regeling worden opgenomen dat deze periode wordt aangevuld met een aparte uitkering. 
 
Aanpassing opbouw
Tot 1 januari 2016 geldt een opbouw van 1 maand WW per gewerkt jaar. Vanaf 1 januari geldt voor de eerste tien jaar per gewerkt jaar één maand WW, daarna geldt voor elk gewerkt jaar een halve maand WW-opbouw. 
 
Voorbeeld: 
Iemand die 22 jaar gewerkt heeft, zou in de oude situatie 22 maanden WW ontvangen. In de nieuwe situatie ontvangt de medewerker 16 maanden (voor de eerste 10 jaar 10 maanden WW en voor de laatste 12 jaar 6 maanden WW).
 
Werken naast een uitkering
Mensen die op of na 1 juli 2015 in de WW zijn gekomen, kunnen tijdelijk of parttime naast hun uitkering werken, om zo de kans op een baan te vergroten. Het inkomen uit de werkzaamheden wordt verrekend met de uitkering, maar 30% van het inkomen uit werk mag de uitkeringsgerechtigde zelf houden. 
 

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is de vervanging voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
 
Werken er 25 of meer medewerkers in uw organisatie? Dan is deze wet van toepassing. In 2015 moeten er minimaal 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn geholpen. In 2026 zullen er uiteindelijk in totaal 100.000 extra banen in het bedrijfsleven gerealiseerd moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking.
 
Quotumwet
In 2016 controleert het kabinet of de afgesproken aantallen over 2015 zijn gehaald. Lukt dat niet, dan zal de Quotumwet in werking treden en kunnen ondernemers vanaf 2017 een boete krijgen van € 5.000,- voor elke niet-ingevulde werkplek. 
 
Doelgroepregister online
Om het werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, staat sinds begin november 2015 het doelgroepregister online. In het doelgroepregister, beheerd door het UWV, staan alle namen van mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. U kunt als werkgevers via het werkgeversportaal op de website van het UWV controleren of een sollicitant of werknemer in het landelijke doelgroepregister is opgenomen. 
 
Leent u iemand in via een uitzend- of detacheringsbureau, dan zijn deze werkvormen volgens de Participatiewet ook geldig voor het quotum.
 

Wet Werk en Zekerheid - ketenbepaling

Is uw huidige cao voor 1 juli ingegaan en zijn hierin afwijkingen in de ketenbepaling opgenomen? Dan zullen deze afwijkingen uiterlijk 1 juli 2016 vervallen. 
 
Reden hiervoor is dat met de ingang van de Wet Werk en Zekerheid een overgangsregeling is ingesteld voor afwijkende afspraken tussen cao-partijen. Vanaf 1 juli 2016 is er geen uitzondering meer mogelijk en geldt in beginsel voor alle arbeidscontracten van bepaalde tijd de nieuwe ketenbepaling: de 3x2x6 regel. Dit geldt ook voor de op dat moment lopende arbeidsovereenkomsten. Met uitzondering voor werknemers tot 18 jaar met minder dan 12 uur werk per week en overeenkomsten t.b.v. afronden een bbl-opleiding.
 
Afwijken ketenbepaling in cao
In enkele, zeer uitzonderlijke, gevallen mag er vanaf 1 juli 2016 nog afgeweken worden van de ketenbepaling.
  • Uitzendbureaus: voor uitzendbureaus die ABU-gecertificeerd zijn, zoals Luba, is fase A (78 gewerkte weken) nog altijd van kracht. Fase B duurt sinds 1 juli 2015 ten hoogste 4 jaar met een maximum van 6 tijdelijke contracten. Uitzendbureaus hebben hiermee de mogelijkheid om 5,5 jaar op basis van tijdelijke contracten uit te zenden.
  • Aard bedrijfsvoering: soms is een extra tijdelijk contract of het langer kunnen aangaan van tijdelijke contracten noodzakelijk vanwege de aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao worden bepaald dat maximaal 6 (in plaats van 3) tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan en maximaal voor een periode van 4 (in plaats van 2) jaar van tijdelijke contracten gebruik kan worden gemaakt.
Andere situaties waarbij afgeweken mag worden van de ketenbepaling is:
  • gevaar voortbestaan sector;
  • bestuursfunctie;
  • arbeidsovereenkomst ten behoeve van opleiding.

Aanpassing wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. De brutobedragen van de Wet minimumloon (WML) en de minimumvakantiebijslag zijn per 1 januari 2016 als volgt:
  1. € 1.524,60 per maand  (was per 1 juli 2015: € 1.507,80)
  2. € 351,85 per week
  3. € 70,37 per dag
Minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.
 
Per 1 januari 2016 wordt het wettelijk minimumjeugdloon:
22 jaar: € 1.295,90 per maand (85%)
21 jaar: € 1.105,35 per maand (72,5%)
20 jaar: €    937,65 per maand (61,5%)
19 jaar: €    800,40 per maand (52,5%)
18 jaar: €    693,70 per maand (45,5%)
17 jaar: €    602,20 per maand (39,5%)
16 jaar: €    526,00 per maand (34,5%)
15 jaar: €    457,40 per maand (30%)
 
Minimumuurloon
Bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 januari 2016:
 
36-urige werkweek: € 9,78
38-urige werkweek: € 9,26
40-urige werkweek: € 8,80
 

Meer ontwikkelingen?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in wet- en regelgeving? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Wij zullen daar de belangrijke wijzigingen publiceren.

Meer nieuwsitems

1 4 150