De 5 HR-zaken waarvan u op de hoogte moet zijn

Wat is er tijdens de zomermaanden gepubliceerd over deze HR-thema’s en/of moet u weten voor het najaar begint. Lees u direct in zodat u een snelle start maakt.

1. Participatiewet

Zoals bekend heeft de staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met werkgevers in de marktsector afgesproken dat in de periode 2013-2015 minstens 6.000 extra banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd moeten worden, om hen een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Anders treedt in 2017 de quotumheffing in werking, om zo voldoende banen af te dwingen. Klijnsma presenteerde onlangs cijfers waaruit bleek dat de banenafspraak behaald is, maar een aantal fracties in de Tweede Kamer twijfelen aan de rekenmethode van de staatssecretaris. Ze heeft gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats namelijk ook meegeteld, waarbij het de vraag is of dit nieuwe arbeidsplaatsen zijn. In de gaten houden dus of de heffing alsnog wordt ingevoerd!
 

2. Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Als u met werknemers werkt die AOW-gerechtigd zijn, dan moet u hen minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Deze nieuwe regel geldt sinds 1 juli 2015 door de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze regel is opgenomen in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd die per 1 januari 2016 in werking moet treden.
 

3. Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Wilt u binnenkort een project opzetten waarmee u de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert? Kijk dan of u gebruik kunt maken van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is onder meer bedoeld om werknemers gezond aan het werk houden of om ze op tijd te laten omscholen. Aanmelden kan van 19 oktober tot en met 13 november 2015 bij agentschapszw.nl. Wilt u praktische informatie over duurzame inzetbaarheid binnen het MKB, lees dan onze gratis whitepaper.
 

4. Vervanging Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt hierdoor per 1 januari 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. Organisaties die met een zzp’er zo’n modelcontract sluiten en in overeenstemming met het contract werken, hoeven geen loonheffingen voor die zelfstandige af te dragen.
 

5. Wet Werk en Zekerheid 

Ontslag vanwege disfunctioneren onder WWZ
Uit één van de eerste gepubliceerde ontbindingszaken onder de Wet werk en zekerheid blijkt dat als u  een werknemer wilt ontslaan vanwege disfunctioneren, u moet bewijzen dat u uw uiterste best heeft gedaan voor verbetering van het functioneren en herplaatsing. U heeft een sterk dossier nodig om te bewijzen dat u aan de ontslagvoorwaarden voldoet. 
In de genoemde ontbindingszaak kon de werkgever goed gedocumenteerd aantonen dat de werknemer meerdere verbetertrajecten had doorlopen, zonder succes. En dat herplaatsen geen optie was. Het contract mocht dan ook ontbonden worden en de rechter kende geen transitievergoeding of billijke vergoeding toe. 
 
Hogere kosten ontslag door billijke vergoeding?
Vaste medewerkers en flexwerkers hebben recht op een transitievergoeding als ze tenminste 24 maanden bij dezelfde werkgever hebben gewerkt. Kan aan de werkgever ‘ernstig verwijtbaar handelen’ worden toegekend bij ontslag? Dan heeft de medewerker de mogelijkheid om bovenop zijn transitievergoeding nog een extra vergoeding te krijgen, de billijke vergoeding. Ook de medewerker/ flexwerker die korter dan 24 maanden in dienst geweest kan aanspraak maken op deze billijke vergoeding (ook al heeft hij geen recht op een transitievergoeding.) 
Een punt van kritiek is dat er een groot grijs gebied is voor wat er valt binnen ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Daarnaast krijgt de rechter erg veel ruimte bij de begroting van de vergoeding, hij mag zelf bepalen hoe hoog die is. Dit kan nadelig voor de werkgever zijn.
 
Transitievergoeding bij ontslag nemen werknemer
Als een werknemer zelf ontslag neemt, bent u in principe geen transitievergoeding verschuldigd. Heeft uw organisatie verwijtbaar gehandeld of is er sprake van nalatigheid, waardoor de werknemer zich gedwongen voelt om zijn contract op te zeggen, dan moet u toch een transitievergoeding betalen.
 
Code voor commissie ontslagaanvraag
De Wet werk en zekerheid (WWZ) geeft de mogelijkheid om in de cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan de ontslagaanvraag, in plaats van UWV.
De Vereniging voor Arbeidsrecht heeft een code gepubliceerd als hulpmiddel voor werkgevers en cao-partijen die een ontslagcommissie willen instellen. In de cao ontslagcommissie code staat onder meer hoeveel personen er in de commissie moeten plaatsnemen, welke informatie in een verzoekschrift moet staan en hoe de verweerprocedure eruit moet zien. Handig!

Meer nieuwsitems

1 4 150