Wat betekent de Miljoenennota voor het MKB?

De plannen van het kabinet voor 2017 zijn gisteren officieel gepresenteerd. Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor het MKB:

Economische groei

Gunstig voor het Nederlandse bedrijfsleven is dat de economie volgend jaar groeit met 2,4%. Zowel in export, investeringen als consumentenbestedingen.
Het kabinet trekt in 2017 1,1 miljard euro uit om de koopkracht in Nederland te verhogen. Zo’n 80% van de huishoudens gaat dan ook in koopkracht vooruit volgend jaar, waaronder pensioengerechtigden en mensen met een uitkering.

Arbeid/werkgelegenheid

 • De lasten op arbeid worden verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt voor de werkgever, en de werknemer meer overhoudt.
 • Werkgevers krijgen vanaf 2017 een arbeidskorting in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV) om de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verlagen. Dit kan MKB’ers die gebruik (willen) maken van ongeschoolde/laaggeschoolde krachten voordeel opleveren.
 • Kinderopvang wordt meer gestimuleerd wordt in 2017, zodat een hogere arbeidsparticipatie bereikt wordt. 
 • Het vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen in 2017. Daarnaast mag de nieuwbakken vader drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof opnemen.
 • Regering en sociale partners hebben gerichte maatregelen afgesproken om (langdurige) werkloosheid tegen te gaan, waaronder eenversoepeling van de regels voor seizoenswerk. Voor seizoenswerkers wordt de minimale tussenpoos die nodig is om de ketenbepaling te doorbreken bij CAO verkort van zes naar drie maanden. Deze maatregel is verwerkt in het wetsvoorstel dat een meldplicht invoert voor buitenlandse werkgevers die personeel naar Nederland detacheren.
 • Werkloze 50-plussers krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld door om- en bijscholing, scholingsvouchers, tandembanen (waarbij ouderen jongeren het vak leren, het stimuleren van werkgevers om 50-plussers aan te nemen en een boete te zetten op leeftijdsdiscriminatie bij werving- en selectie).
 • Het volledige wettelijk minimumloon geldt straks voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder. Daarnaast gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie om negatieve effecten voor de werkgelegenheid tegen te gaan.
 • Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding. Werkgevers ontvangen hiervoor een compensatie uit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Lastenverlichting

 • Er wordt in totaal 215 miljoen euro vrijgemaakt om het voor innovatieve en startende bedrijven makkelijker te maken fiscale voordelen aan te vragen. Zodat deze partijen er sneller en meer gebruik van zullen maken.
 • Voor de stimulering van het MKB en startups komt in 2017 50 miljoen euro extra beschikbaar. Voor het MKB betreft het een aanvulling op het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, dat in 2016 nog moet leiden tot ongeveer € 2,5 miljard aan nieuwe MKB-financiering.
 • Daarnaast komt extra budget beschikbaar voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), zodat bedrijven meer zekerheid hebben als zij investeren in onderzoek en ontwikkeling.
 • Verder zorgt de overheid dat ondernemers kunnen profiteren van geld uit Europese fondsen via het Nederlands Investerings Agentschap.
 • Tot slot wordt door het kabinet zwaar ingezet op het terugdringen van de regeldruk voor bedrijven, zodat ondernemen makkelijker gemaakt wordt. Er bestaat al een maatwerkaanpak in verschillende sectoren als de bouw, logistiek en chemie.

Naast de bovenstaande maatregelen moet het Belastingplan 2017 leiden tot enige lastenverlichting. De belangrijkste wijzigingen uit dit plan zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Meer nieuwsitems

1 4 147