Arbowet 2017

De nieuwe Arbowet gaat op 1 juli 2017 in. Wat zijn de wijzigingen en gevolgen? En wat moet u als werkgever nu gaan doen? Een overzicht van de nieuwe bedrijfsgezondheidszorg.

Ingang nieuwe wet & overgangsperiode

Per 1 juli treed de nieuwe wet in werking. Daarna hebben werkgever en arbodienstverlener een jaar de tijd om de contracten en dienstverlening aan te passen conform deze nieuwe wet.

Wat zijn de wijzigingen?

1. Open spreekuur bedrijfsarts en klachtenprocedure
Iedere medewerker heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men niet verzuimt of klachten heeft. Zo kunnen klachten worden voorkomen. De arbodienst of bedrijfsarts krijgt toegang tot de werkvloer. Dit zorgt er voor dat hij veel beter organisatiebreed en preventief kan adviseren. Ook moet de bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben. Deze moet bij iedereen bekend zijn.

2. Medewerker krijgt recht op een second opinion
De werknemer krijgt recht op een second opinion van andere bedrijfsarts, als het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat. Bedrijfsartsen moeten in principe altijd instemmen met dit verzoek. Het verzoek kan alleen van de werknemer komen. Precieze invulling is nog niet vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet.

3. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts
In de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een adviserende en onafhankelijke rol heeft. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele medewerkers.

4. OR en/of personeelsvertegenwoordiging krijgen instemmingsrecht
De OR heeft de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts. Daarnaast, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts.

5. Werkgever legt afspraken over arbodienstverlening vast in een basiscontract
Aansluiting bij een arbodienst is niet verplicht, wel het verplicht samenwerken met een (geregistreerd) bedrijfsarts, de extern gecertificeerd deskundige. Sluit je geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst, dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Afspraken over arbodienstverlening moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Dit wordt het basiscontract arbodienstverlening genoemd. Hierin
moet staan:

• Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek.
• Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren.
• Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld.
• Hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion.
• Hoe de klachtenprocedures werken.
• Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Wat zijn de gevolgen?

1. Werknemers worden meer betrokken
Werknemers worden beter betrokken bij de totstandkoming van afspraken met
arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan
instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in
de organisatie.

2. Werkgevers moeten zich goed laten informeren

Werkgevers en medezeggenschapsorganen moeten zich voor risico’s en afspraken
over aansprakelijkheden goed laten informeren over de rechten en plichten die zij
aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Denk aan scholing of door
een adviseur in de arm te nemen. De bedrijfsarts wordt in sommige gevallen gelijkgesteld aan de werkgever.

3. Werkgevers lopen kans op boetes

De Inspectie SZW krijgt meer sanctioneringsmogelijkheden ten aanzien van
werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Aan de slag met de nieuwe Arbowet

Organisaties krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/ arbodienst aan te passen. Beoordeel de behoefte aan deskundige ondersteuning (met betrekking tot veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid enz.)

Met de invoering van de nieuwe wetgeving zijn er drie varianten denkbaar voor de werkgever om invulling te geven aan het arbo-en verzuimbeleid:

• De werkgever kan ervoor kiezen externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren, in samenwerking met eigen medewerkers.
• De werkgever kan ervoor kiezen om een interne arbodienst te realiseren.
• De werkgever kan een contract met een externe arbodienst afsluiten.

Bronnen: De arbodienst | Arboportaal | ArboNed

 

Meer nieuwsitems

1 4 150